Polityka prywatności

 

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

1. Zakres polityki prywatności.

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez  Pruc Tendera Sp. J. danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów i wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony www.growmen.pl.

Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (prośba o kontakt, zapytanie ofertowe, rezerwacja sali, zgłoszenie uczestnika kursu, szkolenia, szkoły negocjacji, konkursu, akcji promocyjnej, wydarzenia).

2. Administrator.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako ich administrator. Siedziba spółki znajduje się przy ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?

Kiedy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

− Twoje imię i nazwisko, firmę, z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko;

− Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy
lub firmy, którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz;

− Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia i kursy, sympozja, kongresy, seminaria itp.;

− naszą komunikację z Tobą;

− Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami.

Podanie Twoich danych osobowych nie jest warunkiem koniecznym przewidzianym w ustawie. Pamiętaj jednak, że odmowa ich podania może uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych naszych usług. W sytuacji, gdy chcesz być poinformowany o naszej ofercie, nowościach i rabatach, podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji naszych usług. 

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy jedynie na podstawach wskazanych w RODO. Mogą być one przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług, z których będziesz korzystać, korzystasz lub już skorzystałeś:

− realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a;

− zarządzanie naszymi relacjami;

− komunikacja z Tobą;

− przesyłanie newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyraziłeś taką wolę i udzieliłeś nam zgody;

− wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli przykładowo korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług szkoleniowych, kursów, e-learningu, szkoły negocjacji itp.

− zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi, np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;

− analizy statystyczne. Używamy zautomatyzowanych narzędzi, by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących nasze usługi i produkty oraz zainteresowania naszymi usługi i produktami. By móc prowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

5. Usługi newsletter – klienci indywidualni

Jeżeli poprosiliśmy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi newsletter (co oznacza przesyłanie informacji handlowych o naszych produktach i usługach drogą elektroniczną)
– możesz wycofać zgodę w każdym czasie za pomocą specjalnego odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub poprzez kontakt telefoniczny. Dane przekazane nam przez Ciebie dla realizacji usługi newsletter zbieramy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

6. Usługi newsletter – klienci biznesowi

Jeżeli występujesz w imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz, jesteś naszym klientem, kontrahentem lub innym partnerem biznesowym wiedz, że możemy kierować do Twojej organizacji na podany przez Ciebie adres korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Dane podane przez Ciebie jako reprezentanta firmy poprzez usługę newsletter traktujemy jednak jako Twoje prywatne dane. Szanując wspólne relacje, zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji w ten sam sposób, jak w przypadku klientów indywidualnych, czyli poprzez specjalny odnośnik zawarty w każdej wiadomości
lub przez skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną. Korzystając z tego prawa, firma lub instytucja, którą reprezentujesz zostanie wypisana z usługi newsletter a Twoje dane zostaną usunięte. Nasza oferta produktów i usług może jednak trafić do Twojej organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i może być związana z inną formą naszej współpracy.

7. Formularze kontaktowe

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług
lub produktów lub zadać nam pytanie, możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe.

Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych,
gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy,
którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (przykładowo, jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę)
albo działania zmierzające do zawarcia umowy (w sytuacji, gdy masz zamiar zapisać się na nasz kurs, szkolenie, e-learning, szkołę negocjacji, itp.).

8. W oparciu jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

− w oparciu o Twoją zgodę

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś) lub poprzez kontakt telefoniczny.

− na podstawie naszych uzasadnionych interesów
lub też interesów stron trzecich

Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zwróć uwagę na cele, dla których przetwarzamy dane osobowe wymienione w pkt 4.

− na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia

Podstawa ta znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy zapisujesz się na kurs, szkolenie, e-learning, szkołę negocjacji, itp.

9. Jak zbieramy Twoje dane?

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aśnam z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

10. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, wiele z naszych działań biznesowych może być również realizowane (np. w celu uzyskania większej wydajności) w przyszłości poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji o Tobie w wyspecjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać (hosting). W rezultacie, część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner,
któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. W Pruc Tendera Sp. J. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Pruc Tendera Sp. J. będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy, księgowość).

Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim, możemy to jednak zrobić w przypadku konieczności skorzystania z usług stron trzecich w celu realizacji naszych usług stronom trzecim, które wykonuję dla nas funkcje biznesowe  (kierowcy, kurierzy, poczta, itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (przykładowo, by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

11. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Zobowiązujemy się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione
przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

12. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych różni się w zależności
od celu, w jakim dane są przez nas zbierane i wykorzystywane:

− gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przechowujemy do momentu jej cofnięcia;

− jeżeli robimy to w celu zawarcia z Tobą umowy, a później do jej wykonania – do momentu jej wygaśnięcia lub wykonania,
jednak zgodnie z RODO, dane te mogą być przetwarzane
po wygaśnięciu umowy, jeśli będzie to uzasadnione, przykładowo
w celu dochodzenia roszczeń lub celach rozliczeniowych. Dane udostępnione dla wykonania umowy nigdy nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne;

− dane przetwarzane w dla realizacji naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

13. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

14. Jakie masz prawa?

− Prawo dostępu do danych osobowych

Na Twoje żądanie udzielimy Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Twojej osoby. W przypadku przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego poinformujemy Cię również o stosowanym zabezpieczeniach.

− Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych

Na Twoje żądanie sporządzimy kopię Twoich danych osobowych. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w odpowiedniej wysokości, którą określimy
w oparciu o postanowienia RODO.

− Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych

Jeśli okaże się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócisz nam na to uwagę – na Twoje żądanie.

Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania Twoich danych osobowych usuniemy je z naszych baz danych. Pamiętaj jednak, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Ciebie – dotyczy to tych usług, w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli świadczyć usług związanych z kontem użytkownika, jeżeli zażądasz usunięcia Twojego e-maila oraz loginu. Mimo Twojego żądania usunięcia będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

− Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Twoją zgodą.

− Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych

Na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Twoim celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Twoje dane osobowe bezpośrednio do niego.

− Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Twojej zgody, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Twoje interesy, prawa lub wolności.

− Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana
na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów się rozmyślisz, możesz ją cofnąć. W takiej sytuacji, jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy
do przetwarzania Twoich danych osobowych, zaprzestaniemy ich wykorzystywania do celu, w jakim została wyrażona zgoda. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody może czasem spowodować brak dostarczenia Ci interesujących treści lub informacji. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie klikając w link zamieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości lub poprzez zwrócenie się do nas na adres biuro@growmen.pl.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonywaliśmy przed jej wycofaniem.

− Prawo do skargi do organu nadzorczego

W związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa
do nowej rzeczywistości, organem nadzorującym w Polsce respektowanie Twoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważasz, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

15. Cookies

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, także i nasza korzysta
z plików Cookies, znanych też jako „ciasteczka”. Ciasteczka to nic innego, jak pliki znajdujące się na Twoich urządzeniach, które zawierają informacje w postaci unikalnych danych identyfikujących Twoje urządzenie
oraz danych statystycznych dotyczących podejmowanych przez Ciebie działań w ramach naszej witryny.

Po co nam Cookies? Dzięki informacjom w nim zawartym możemy sporządzać nasze statystyki, dzięki którym mamy informacje o ilości odwiedzających nas użytkowników oraz o tym jakie treści cieszyły się największą popularnością. Również dzięki nim wiemy, jakich zgód udzieliłeś i jakie opcje zaznaczyłeś na naszej witrynie.

Dane zawarte w Cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie,
z którego korzystasz.

Jeżeli nie chcesz, aby jakiekolwiek Cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz to zmienić to w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz w ten sposób również usunąć w całości dane zapisane w postaci Cookies.

Ostatnia aktualizacja miała miejsce 30.03.2020 r.